UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH

  • 01.01.2019, 11:00 (aktualizacja 15.01.2019, 14:10)
  • Admin Admin
UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych” realizuje wspólnie z Partnerami projektu: Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce projekt pod nazwą :”Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich”.

UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA

Głównym celem realizacji projektu jest przekazanie społeczeństwu informacji na temat zasobów przyrodniczych obszaru Gór Sowich, roślin i zwierząt chronionych, miejsc ich występowania, obszarach chronionych, w tym obszarach NATURA 2000 oraz zasadach ochrony przyrody, a także zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową. Założeniem Projektu jest skoncentrowanie się na wskazaniu działań mających na celu utrzymanie istniejących gatunków oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze. Projekt realizowany będzie przez cały 2019 rok i  obejmować będzie przygotowanie materiałów filmowych, wydawnictw, ulotek, plakatów i informacji prasowych oraz ich publikację w regionalnych i lokalnych mediach, ograniczonych zasięgiem do Dolnego Śląska takich jak: TV, radio, prasa, Internet, przygotowanie i umieszczenie reklamy na środkach masowego transportu.

 

 

Admin Admin

Podziel się:Pozostałe